430×265×20mm反邊方盤

品牌 : 砂河
原產地 : 中國

500*350*70mm特厚無磁反邊方盤

品牌 : 砂河
原產地 : 中國

火鍋 湯漏殼

品牌 : 砂河
原產地 : 中國

CNY ¥ 3.9

帶磁反邊方盤

品牌 : 砂河
原產地 : 中國

不鏽鋼魚盤

原產地 : 中國
價格條款: : 彩塘

CNY ¥ 10

304不鏽鋼快餐盤

品牌 : 砂河
原產地 : 中國

CNY ¥ 16

大六格快餐盤

品牌 : 砂河
原產地 : 中國

CNY ¥ 16

不鏽鋼沖孔方盤

品牌 : 砂河
原產地 : 中國

不鏽鋼快餐盤

品牌 : 砂河
原產地 : 中國

CNY ¥ 7

不鏽鋼反邊方盤

品牌 : 砂河
原產地 : 中國

CNY ¥ 8

不鏽鋼快餐盤

品牌 : 砂河
原產地 : 中國

不鏽鋼快餐盤

品牌 : 砂河
原產地 : 中國

不鏽鋼圓盤

品牌 : 砂河
原產地 : 中國

CNY ¥ 4

不鏽鋼菜盤

品牌 : 砂河
原產地 : 中國

CNY ¥ 4

不鏽鋼三格快餐盤

品牌 : 砂河
原產地 : 中國

CNY ¥ 4.6

快餐盤

品牌 : 砂河
原產地 : 中國

CNY ¥ 12

不鏽鋼圓盤

品牌 : 砂河
原產地 : 中國

CNY ¥ 3.6

不鏽鋼托盤 30*20*2.8cm方盤

品牌 : 砂河
原產地 : 中國

CNY ¥ 16